LLAMAMIENTO FINAL / CRIDA FINAL

LLAMAMIENTO FINAL : Una “ventana de oportunidad” que se cierra. No al negocio y al peligro nuclear garantizado hasta más allá del 2030

CRIDA FINAL : Una “finestra d’oportunitat” que es tanca. No al negoci i al perill nuclear garantit fins més enllà del 2030

Publicat dins de General | Comentaris tancats a LLAMAMIENTO FINAL / CRIDA FINAL

Una “finestra d’oportunitat” que es tanca. No al negoci i al perill nuclear garantit fins més enllà del 2030

Una “finestra d’oportunitat” que es tanca. No al negoci i al perill nuclear garantit fins més enllà del 2030.

CRIDA FINAL:

O reaccionem ràpidament, i dediquem una part del treball organitzatiu de partits, sindicats i associacions crítiques amb l’energia atòmica a formar una Comissió Promotora i llançar una ILP que demani el seu tancament ordenat entre 2020 i 2021, quan finalitzen els seus actuals llicències, o les decisions sobre aquest assumpte que ens afecta es prendran entre les elits habituals, com passa en tants altres temes.

La presentació, el passat 2 d’abril, de l’Informe de la Comissió d’Experts sobre Transició Energètica i Canvi Climàtic, creada pel PP, i que ha de ser debatut al Congrés, és l’últim avís que la finestra d’oportunitat per incidir socialment en el futur de l’energia nuclear a Espanya està a punt de tancar-se.

Aquesta crida final no analitza l’informe, tan sols deixa constància que considera l’energia atòmica com un mecanisme reconegut per l’estratègia de mitigació del canvi climàtic, i com a part de la transició energètica cap a un sistema lliure d’emissions de gasos d’efecte hivernacle ( GEHs). L’Informe assumeix que els reactors no emeten GEHs (pàgina 54) la qual cosa és fals, ja que ignora els que generen tot el cicle de fabricació del combustible nuclear. També silencia els greus perills socials, per a la salut, el medi ambient i la seguretat, que tanca l’energia nuclear, limitant-se a una anàlisi en clau econòmica.

L’annex del capítol de “Escenaris”, pàgina 261 a la 275, repassa la situació de les nuclears, però tan sols sobre la base de dades oficials de les elèctriques i d’organismes internacional Salaris a les de la indústria atòmica. Ni tan sols reflecteix els canvis introduïts en la normativa vigent a partir del cas Garoña; segueix donant per fet que les renovacions de llicència coincideixen amb les revisions periòdiques de seguretat, i que s’atorguen per 10 anys, cosa que actualment no és veritat.

L’Informe es basa en models de simulació. Defensa mantenir funcionant els 7 reactors nuclears fins a l’any 2030, i no planteja cap escenari de tancament entre 2030 i 2050. Suposa un reforç a les actuals negociacions informals sobre beneficis empresarials entre empreses elèctriques i govern del PP per renovar les llicències. L’Informe, més els canvis en la normativa, indica que la finestra d’oportunitat de promoure la participació social per incidir en l’energia nuclear ja s’està tancant.

L’expressió “finestra d’oportunitat” part del 15M. Indica el temps en què les circumstàncies faciliten un canvi. La fórmula remet a la “finestra de llançament” de la ciència espacial: les circumstàncies astronòmiques que permeten a un vehicle viatjar amb una despesa mínima de combustible i en un temps mínim. La “finestra d’oportunitat” de canvi polític i social resulta de la debilitat del poder vigent i la força de la mobilització que impugna aquest poder. El temps de debilitat del poder determina l’amplitud i duració de la “finestra”, i condiciona l ‘ “oportunitat” de la força per propiciar el canvi.

A la resistència a l’energia atòmica tenim un fet i una variable temporal. La “força de la mobilització”, és el rebuig social majoritari i persistent a l’energia atòmica a causa dels impactes sobre la salut i les amenaces que tanca. Un rebuig comprovat des dels seus inicis en tots els estudis d’opinió, que impedeix a la indústria nuclear desplegar tota la seva propaganda, i incrementat pel que està succeint a causa de Txernòbil i Fukushima.

El fet és la voluntat de la indústria nuclear, de les tres companyies propietàries dels reactors nuclears (ENEL-ENDESA, IBERDROLA i GAS NATURAL-FENOSA), de disposar de permisos de funcionament fins als 60 anys, cosa que ja han aconseguit reglamentar, i obtenir garanties d’increment del marge de beneficis. Els permisos fins als 60 anys “blinden” els beneficis d’aquestes companyies en cas que algun govern decidís procedir a un tancament de les centrals per raons de salut de la població, ambientals, o de seguretat. Disposar d’aquests permisos dóna un gran avantatge a les companyies: els permet presentar demandes judicials (per “lucre cessant”) contra decisions polítiques que considerin “perjudicials”, per augmentar encara més els seus ingressos via indemnitzacions de les finances públiques.

La variable és el temps de què disposen per obtenir els permisos que, fins al moment, correspon al final de les autoritzacions vigents, entre els anys 2020 i 2021. Diem “fins al moment”, perquè l’actual normativa els permet obtenir abans, i mai cal descartar noves modificacions legals a la carta; com hem comprovat en els canvis de la presentació de documents per a renovar les llicències, en 2017, i en tot el relacionat amb la (no) renovació del permís de Garoña, entre 2012 i 2017.

La presentació de l’Estratègia de Transició Energètica i Canvi Climàtic a la Unió Europea, al març de 2019, i el termini màxim de renovació de permisos, condicionen el temps i el mecanisme per incidir des de la societat de manera efectiva en les negociacions entre poder polític i elèctriques des d’una majoria social contrària a l’energia nuclear. Aquest és el marc de la finestra.

L’únic mecanisme per incidir amb eficàcia en aquesta situació és la presentació d’una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que exigeixi al poder polític un calendari ordenat i urgent de tancament dels set reactors atòmics que encara funcionen. La ILP és necessària per la relació de benefici mutu en les institucions entre poder polític i empreses elèctriques. El que impedeix a la societat incidir en aquests temes que li interessen. També és fàcil entendre que una ILP veritablement eficaç s’ha de presentar abans que el govern atorgui les renovacions de llicències de funcionament dels reactors: tenim un temps limitat.

La normativa de la ILP indica que es necessita un any per obtenir resultats; ja que als nou mesos (màxims) de recollida de signatures validades cal afegir el treball previ de creació d’infraestructures que assegurin la recollida i el lliurament a la comissió promotora.
Si es manté el calendari de renovació de llicències i la data límit de presentació de l’Estratègia de Transició Energètica i Canvi Climàtic a la Unió Europea (març de 2019), el termini dels 12 mesos per poder utilitzar el recurs de la ILP està corrent ja. La finestra d’oportunitat perquè la majoria social pugui incidir en un tema que afecta la seva salut, a la justícia ambiental i l’increment de desigualtats, s’està tancant.


Tornant al principi: o reaccionem ràpidament, i dediquem part del treball organitzatiu de partits, sindicats i associacions a formar una Comissió Promotora i llançar una ILP, o aquesta decisió de futur es prendrà entre les elits habituals, com passa en tants altres temes.

Una cordial salutació des del COL·LECTIU 2020 – LLIURE D’NUCLEARS /
COLECTI
VO 2020 – LIBRE DE NUCLEARES.
Per a qualsevol aspecte a debatre sobre aquesta crida: sirenovablesnuclearno@pangea.org

Publicat dins de General | Comentaris tancats a Una “finestra d’oportunitat” que es tanca. No al negoci i al perill nuclear garantit fins més enllà del 2030

Una “ventana de oportunidad” que se cierra. No al negocio y al peligro nuclear garantizado hasta más allá del 2030

Una “ventana de oportunidad” que se cierra. No al negocio y al peligro nuclear garantizado hasta más allá del 2030.

LLAMAMIENTO FINAL:

O reaccionamos rápidamente, y dedicamos una parte del trabajo organizativo de partidos, sindicatos y asociaciones críticas con la energía atómica a formar una Comisión Promotora y lanzar una ILP que pida su cierre ordenado entre 2020 y 2021, cuando finalizan sus actuales licencias, o las decisiones sobre este asunto que nos afecta se tomarán entre las élites habituales, como pasa en tantos otros temas.

La presentación, el pasado 2 de abril, del Informe de la Comisión de Expertos sobre Transición Energética y Cambio Climático, creada por el PP, y que ha de ser debatido en el Congreso, es el último aviso de que la ventana de oportunidad para incidir socialmente en el futuro de la energía nuclear en España está a punto de cerrarse.

Este llamamiento final no analiza el Informe, tan solo deja constancia de que considera la energía atómica como un mecanismo reconocido para la estrategia de mitigación del cambio climático, y como parte de la transición energética hacia un sistema libre de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs). El Informe asume que los reactores no emiten GEIs (página 54) lo cual es falso, ya que ignora los que generan todo el ciclo de fabricación del combustible nuclear. También silencia los graves peligros sociales, para la salud, el medio ambiente y la seguridad, que encierra la energía nuclear, limitándose a un análisis en clave económica.

El Anexo del capítulo de “Escenarios”, página 261 a la 275, repasa la situación de las nucleares, pero tan solo en base a datos oficiales de las eléctricas y de organismos internacionales de la industria atómica.
Ni tan siquiera refleja los cambios introducidos en la normativa vigente a partir del caso Garoña; sigue dando por hecho que las renovaciones de licencia coinciden con las revisiones periódicas de seguridad, y que se otorgan por 10 años, cosa que actualmente no es verdad.

El Informe se basa en modelos de simulación. Defiende mantener funcionando los 7 reactores nucleares hasta el año 2030, y no plantea ningún un escenario de cierre entre 2030 y 2050. Supone un refuerzo a las actuales negociaciones informales sobre beneficios empresariales entre empresas eléctricas y gobierno del PP para renovar las licencias. El Informe, más los cambios en la normativa, indica que la ventana de oportunidad de promover la participación social para incidir en la energía nuclear ya se está cerrando.

La expresión “ventana de oportunidad” parte del 15M. Indica el tiempo en que las circunstancias facilitan un cambio. La fórmula remite a la “ventana de lanzamiento” de la ciencia espacial: las circunstancias astronómicas que permiten a un vehículo viajar con un gasto mínimo de combustible y en un tiempo mínimo.

La “ventana de oportunidadde cambio político y social resulta de la debilidad del poder vigente y la fuerza de la movilización que impugna dicho poder. El tiempo de debilidad del poder determina la amplitud y duración de la “ventana“, y condiciona la “oportunidad” de la fuerza para propiciar el cambio.

En la resistencia a la energía atómica tenemos un hecho y una variable temporal. La “fuerza de la movilización”, es el rechazo social mayoritario y persistente a la energía atómica a causa de los impactos sobre la salud y las amenazas que encierra. Un rechazo comprobado desde sus inicios en todos los estudios de opinión, que impide a la industria nuclear desplegar toda su propaganda, e incrementado por lo que está sucediendo a causa de Chernóbil y Fukushima.

El hecho es la voluntad de la industria nuclear, de las tres compañías propietarias de los reactores nucleares (ENEL-ENDESA, IBERDROLA y GAS NATURAL-FENOSA), de disponer de permisos de funcionamiento hasta los 60 años, cosa que ya han conseguido reglamentar, y obtener garantías de incremento del margen de beneficios. Los permisos hasta los 60 años “blindan” los beneficios de esas compañías en caso de que algún gobierno decidiese proceder a un cierre de las centrales por razones de salud de la población, ambientales, o de seguridad. Disponer de esos permisos da una gran ventaja a las compañías: les permite presentar demandas judiciales (por “lucro cesante”) contra decisiones políticas que consideren “perjudiciales”, para aumentar aún más sus ingresos vía indemnizaciones de las finanzas públicas.

La variable es el tiempo de que disponen para obtener los permisos que, hasta el momento, corresponde al final de las autorizaciones vigentes, entre los años 2020 y 2021. Decimos “hasta el momento”, porque la actual normativa les permite obtenerlos antes, y nunca hay que descartar nuevas modificaciones legales a la carta; como hemos comprobado en los cambios de la presentación de documentos para renovar las licencias, en 2017, y en todo lo relacionado con la (no) renovación del permiso de Garoña, entre 2012 y 2017.

La presentación de la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático a la Unión Europea, en marzo de 2019, y el plazo máximo de renovación de permisos, condicionan el tiempo y el mecanismo para incidir desde la sociedad de manera efectiva en las negociaciones entre poder político y eléctricas desde una mayoría social contraria a la energía nuclear. Ese es el marco de la ventana.

El único mecanismo para incidir con eficacia en esa situación es la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que exija al poder político un calendario ordenado y urgente de cierre de los siete reactores atómicos que aún funcionan. La ILP es necesaria por la relación de beneficio mutuo en las instituciones entre poder político y empresas eléctricas. Lo que impide a la sociedad incidir en esos temas que le interesan. También es fácil entender que una ILP verdaderamente eficaz debe presentarse antes de que el gobierno otorgue las renovaciones de licencias de funcionamiento de los reactores: tenemos un tiempo limitado.

La normativa de la ILP indica que se necesita un año para obtener resultados; ya que a los nueve meses (máximos) de recogida de firmas validadas hay que añadir el trabajo previo de creación de infraestructuras que aseguren la recogida y la entrega a la comisión promotora.
Si se mantiene el calendario de renovación de licencias y la fecha límite de presentación de la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático a la Unión Europea (marzo de 2019),
el plazo de los 12 meses para poder utilizar el recurso de la ILP está corriendo ya. La ventana de oportunidad para que la mayoría social pueda incidir en un tema que afecta a su salud, a la justicia ambiental y al incremento de desigualdades, se está cerrando.


Volviendo al principio:
o reaccionamos rápidamente, y dedicamos parte del trabajo organizativo de partidos, sindicatos y asociaciones a formar una Comisión Promotora y lanzar una ILP, o esta decisión de futuro se tomará entre las élites habituales, como pasa en tantos otros temas.

Un cordial saludo desde el COLECTIVO 2020 – LIBRE DE NUCLEARES / COL·LECTIU 2020 – LLIURE DE NUCLEARS.

Para cualquier aspecto a debatir sobre este llamamiento: sirenovablesnuclearno@pangea.org

————————————————————————————————————–

 

Publicat dins de General | Comentaris tancats a Una “ventana de oportunidad” que se cierra. No al negocio y al peligro nuclear garantizado hasta más allá del 2030

ACUERDOS REUNIÓN DEL COLECTIVO 2020 LIBRE DE NUCLEARES 23 DE NOVIEMBRE DE 2017

Reflexiones y acuerdos en torno a la posibilidad de impulsar, en el momento actual, una ILP por el cierre de las nucleares.

Balance crítico del trabajo de un año y dos meses sobre la ILP de resistencia a las nucleares y cierre ordenado a partir del 2020.

REFERENCIAS:
http://www.sirenovablesnuclearno.org/nuclear/ilp.html
http://www.sirenovablesnuclearno.org/nuclear/escenari20202021.html

Inventario de aspectos sociales relacionados con la renovación de funcionamiento nuclear a 60 años (en adelante RENOVACIÓN) detectados en estos 14 meses de trabajo.

1.- Los cuatro ejes principales que hacen necesario evitar la RENOVACIÓN son: los impactos sobre la salud por la emisión rutinaria de radiación, los peligros de accidente con proyección a catástrofe, las implicaciones militares (uranio empobrecido) y el incremento del volumen de residuos radioactivos.

2.- Estos cuatro ejes no coinciden con las pautas del “debate nuclear” que se desarrolla bajo la hegemonía de la industria. (Rentabilidad, emisiones, encarecimiento para el consumidor…)

3.- En la actualidad la RENOVACIÓN está prácticamente resuelta a nivel legal, tan sólo falta concretar un acuerdo financiero entre las eléctricas y el gobierno sobre el margen de beneficio que deben rendir los reactores.

4.- La fecha límite oficial para llegar a tal acuerdo es marzo del 2019, pero puede producirse mucho antes.

5.- El rechazo a la energía nuclear es compartido por amplios sectores sociales, que se oponen a la RENOVACIÓN.

6.- Pero el conflicto sobre la RENOVACIÓN no tiene un grupo de afectados socialmente definido, como es el caso de otros ámbitos.

7.- Por tanto, no estamos ante un ámbito de movilización fácilmente visible desde la sociedad como pueden ser la precariedad, las desigualdades, la vivienda, o la reducción de las prestaciones sociales , que afectan a un núcleo definido.

Conclusiones y deducciones sobre la ILP a partir de la experiencia de los 14 meses.

8.- La ILP desborda el marco de actividad y la lógica de funcionamiento de las organizaciones ecologistas, o del MIA. No cabe esperar desde aquí una actitud proactiva. Como mucho algunas se sumarían a la iniciativa si llega a ponerse en funcionamiento.

9.- La ILP no quiere ser asumida desde la política institucional en su conjunto (representantes políticos salidos de las elecciones, o equipos de gestión que les dan apoyo), por las prioridades de agenda que determinan el debate político inmediato, y por las contradicciones con la lógica representativa de los partidos.

10.- La ILP tampoco sintoniza por completo con fuerzas que se sitúan en la política alternativa en sentido estricto, por su relación con el marco institucional del Congreso.

11.- Se da la paradoja que la ILP es un instrumento de proyección política de un conflicto social. Un instrumento para hacer aflorar el conflicto nuclear, visibilizarlo socialmente e introducirlo en la agenda política (más allá de los partidos).

El trabajo de estos 14 meses ha permitido introducir la ILP en las agendas de una parte de las fuerzas sociales y políticas susceptibles de darle apoyo, pero sin que se haya llegado a un compromiso firme, con la excepción de IU y Anticapitalistas.

12.- No cabe esperar que la ILP, por si misma, lleve a un calendario de cierre de los 7 reactores. Pero ella podría ser un elemento fundamental en el movimiento de resistencia a la energía nuclear que influya realmente en la política de RENOVACIÓN.

13.- La ILP es un camino para fortalecer y relanzar el movimiento de resistencia a la energía nuclear. De la experiencia de trabajo de estos 14 meses se deduce que el único sujeto social que puede impulsar una ILP es un conglomerado de personas vinculadas a la política por la base, o a movimientos sociales amplios y con sensibilidad hacia la problemática nuclear.

14.- El trabajo de estos 14 meses indica que a partir del impulso inicial se puede generar un fenómeno tipo “bola de nieve” en torno a la ILP. Aunque no existen garantías de la amplitud del fenómeno.

15.- Ha que tener en cuenta que la ILP NO es una protesta, es una lucha con un objetivo definido, si no se consigue el mínimo de 500.000 firmas necesarias se fracasa sin excusas.

16.- También hay que tener en cuenta las informaciones recogidas sobre el funcionamiento parlamentario que apuntan la posibilidad de que la ILP pueda ser bloqueada desde la Mesa del Congreso y no entrar a trámite.

17.- Por otra parte un posible bloqueo desde la Mesa del Congreso abre la posibilidad de usar la ILP como herramienta de denuncia de las restricciones a la participación democrática de la ciudadanía.

Consideraciones finales.

18.- La ILP pierde su eficacia si se lanza con posterioridad a la renovación de los permisos de funcionamiento de las centrales nucleares hasta los 50 / 60 años. Teniendo en cuenta el calendario de renovación hay un momento en que debe ser descartada definitivamente.

19.- Hemos detectado una amplia simpatía y apoyo hacia la ILP, pero no se ha producido un compromiso firme para impulsarla.

20.- Descartar la ILP supone renunciar a una de las herramientas que tiene una mayoría social para hacer notar su opinión en un asunto clave de la política energética.

21.- El momento político actual, fuertemente polarizado por cuestiones de identidad nacional, dificulta hacer visible cualquier conflicto y facilita que las eléctricas y el poder político lleguen a un acuerdo para prolongar el funcionamiento nuclear hasta los 50/60 años, y los impactos y riesgos que supone.

22.- Por tanto, acordamos por mayoría de 6 votos, 3 abstenciones y 1 voto en contra, aparcar el trabajo de difusión de la ILP hasta que se detecte un cambio de la situación política. Nos mantendremos en contacto mediante las redes y nos reuniremos para evaluar la situación cuando se presente el borrador del documento sobre transición energética y cambio climático entre enero / febrero de 2018.

23.- Acordamos también que desde el Colectivo 2020 LIBRE DE NUCLEARES seguiremos desarrollando una actividad informativa para hacer visible el proceso de negociación entre los poderes institucionales y las eléctricas-industria nuclear, manteniendo la referencia a la ILP y a otras movilizaciones de base, sostenidas en el tiempo, que podamos desarrollar como instrumentos para incidir en dicha negociación desde la sociedad.

Barcelona, 23 de noviembre de 2017. Àngels, Enrique, Feli, Guillermo, Joan, Jordi, Maria, Miguel, Xan. Justifican ausencia Jose Ángel y Josep.

Publicat dins de General | Comentaris tancats a ACUERDOS REUNIÓN DEL COLECTIVO 2020 LIBRE DE NUCLEARES 23 DE NOVIEMBRE DE 2017

Informe resumen sobre la valoración en reunión 20 de octubre 2017

Informe resumen sobre la valoración que hicimos el pasado 20 de octubre de la fase en que nos hallamos de la ILP 2020 LIBRE DE NUCLEARES.

——————————————-

Informe resum sobre la valoració que vam fer el passat 20 d’ctubre de la fase en que ens trobem en la ILP 2020 LLIURE DE NUCLEARS.
  ——————————————-
Informe resumido sobre a avaliación que fixemos o 20 de outubro da fase  en que nos atopamos na ILP2020 LIBRE DE NUCLEARES.

Informe resumen sobre la valoración en reunión 20-10-2017

Publicat dins de General | Comentaris tancats a Informe resumen sobre la valoración en reunión 20 de octubre 2017

Convocatoria 20-10-2017

Compañeras y compañeros.

Tal como quedamos en el encuentro del pasado 7 de julio, el próximo viernes, día 20 de octubre, de 19 a 21 horas, en la AAVV de Hostafranchs (Calle Callao, 9. <M> línea 1. estación Hostafranchs. Cercanías RENFE. Estación Sants), Barcelona, haremos una reunión de valoración de las gestiones y el trabajo realizado a lo largo del verano para impulsar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a través de las redes organizativas de las fuerzas de la nueva política y sindicales.

Como elemento de valoración y para situaros en la reunión, el 17 de octubre os enviaremos un documento sobre los resultados del encuentro que tuvimos el pasado 10 de octubre, en las dependencias del Congreso de los Diputados en Madrid, con todas las fuerzas que contestaron a nuestra invitación.

Un cordial saludo. Os esperamos.

Colectivo ILP2020 LIBRE DE NUCLEARES. http://ilp2020.blog.pangea.org/

Companys i companyes.

Tal com vam quedar a la trobada del passat 7 de juliol, el proper divendre, dia 20 d’octubre, de 19 a 21 hores, a l’AAVV d’Hostafranchs. (Carrer Callao, 9. <M> línia 1. estació Hostafranchs. Rodalies RENFE,  Estació Sants), farem una reunió de valoració de les gestions i la feina realitzada al llarg de l’estiu per impulsar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a través de les xarxes organitzatives de les forces de la nova política i sindicals.

Com element de valoració i per situar-vos a la reunió, el 17 d’octubre us enviarem un document sobre els resultats de la trobada que vam tenir, el passat dia 10, a les dependències del Congrès dels Diputats a Madrid, amb totes les forces que van contestar a la nostra invitació.

Una cordial salutació. Us hi esperem.

Col·lectiu ILP2020 LLIURE DE NUCLEARS. http://ilp2020.blog.pangea.org/

2017-10-17 informe puesta en común reunión 10102017 Madrid

Name
Email
Comments
Publicat dins de General | Envia un comentari

BORRADOR PROPUESTA DE REDACTADO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR.

Sobre este redactado se pueden enviar aportaciones o enmiendas a ilp2020@pangea.org

PROPUESTA BORRADOR DE ILP 60 AÑOS

Publicat dins de General | Envia un comentari

Argumentaciones sectoriales sobre los beneficios de un cierre ordenado de las centrales nucleares

Argumentaciones sectoriales sobre los beneficios de un cierre ordenado de las centrales nucleares.

SUMARIO

1.- Análisis posterior 10J. Siete apuntes.
2.- Argumentario: medio ambiente y salud.
3.- Argumentario: seguridad y paz.
4.- Argumentario: bloqueo de las renovables y modelo energético.
5.- Argumentario: economía real y economía virtual.
6.- Argumentario: consecuencias políticas.
7.- Argumentario: beneficios económicos y ocupación.
8.- Argumentario: el mito de las nucleares y el cambio climático.
9.- Conclusiones del argumentario.

ILP No a 60 nuclear argumentarios sectoriales

Publicat dins de General | Envia un comentari

Gráficos resultado Llamamiento-Encuesta ILP 2020 Libre de Nucleares

GRÁFICOS RESULTADO ENCUESTA+LLAMAMIENTO ILP

Publicat dins de General | Envia un comentari

DETALLE DE LOS RESULTADOS DEL SONDEO Y LA ENCUESTA SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

Una nota previa. Aunque en la difusión del LLAMAMIENTO a realizar la ILP hemos utilizado el castellano, catalán, euskera y gallego, este texto sólo éstá en castellano por imperativos de tiempo. En futuros trabajos de la ILP se usarán las cuatro lenguas del ámbito de decisión de la ILP.

EN ESTA HOJA DE CÁLCULO ESTÁN LOS DATOS BÁSICOS QUE PERMITEN VALORAR LA RESPUESTA DE LA ENCUESTA Y EL SONDEO. PUEDES DESCARGARLOS Y ANALIZARLOS Y, SI QUIERES, DARNOS TU OPINIÓN.

SONDEORESPUESTASDOCPUB01072017

 

SE HAN ELIMINADO LOS DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO DE LAS PERSONAS QUE HAN CONTESTADO PARA RESPETAR LA PRIVACIDAD.

El próximo 7 de julio, de 19 a 21 horas, realizaremos una reunión de valoración amplia en los locales de la Asociación de Vecinos de HOSTAFRANCS, calle Callao, número 9; Sants-Montjuïc. Línea 1 de Metro, estación HOSTAFRANCS; BUS 50 – D20 – 115. O cercanías RENFE, estación de SANTS, en la que estás invitado a participar.

Si no puedes asistir y quieres que tengamos en cuenta tu opinión, puedes enviarnos tus opiniones y aportaciones sobre la decisión a tomar hasta las 12h del día 7 mediante un correo electrónico dirigido a ilp2020@pangea.org

Publicat dins de General | Envia un comentari

Disfunciones del protocolo de reacción ante un accidente nuclear

“Si hay una incidencia en la nuclear, solo nos avisan con un fax”
El reciente incendio en Ascó destapa las disfunciones del protocolo de reacción

Publicat dins de General | Envia un comentari

Estrenem Facebook

Ampliem les xarxes de difussio, comunicacio i compartir:
https://www.facebook.com/ILP2020/

Publicat dins de General | Envia un comentari

DEIALDIA

DEIALDIA: EZ ZENTRAL NUKLEARREN BESTE 60 URTERI

DEIALDIA TESTU  —–  SINADURAK —– ELKARTU

Publicat dins de General | Envia un comentari

CHAMAMENTO

CHAMAMENTO: NON A 60 ANOS DE CENTRAIS NUCLEARES

TEXTO DE CHAMAMENTO —–  APOIOS —– PARTICIPAR

Publicat dins de General | Envia un comentari